Dinsdag 17 Augustus

Matteus 22:34-40

34Toe die Fariseërs hoor dat Jesus die Sadduseërs die mond gesnoer het, het hulle bymekaargekom, 35en een van hulle, ‘n wetgeleerde, het Hom met ‘n vraag probeer vastrek. 36“Meneer,” vra hy, “wat is die grootste gebod in die wet?” 37Jesus antwoord hom: “‘Jy moet die Here jou God liefhê met jou hele hart en met jou hele siel’ en met jou hele verstand. 38Dit is die grootste en die eerste gebod. 39En die tweede, wat hiermee gelyk staan, is: ‘Jy moet jou naaste liefhê soos jouself.’ 40In hierdie twee gebooie is die hele wet en die profete saamgevat.”

Om oor te gesels of te dink:
In ‘n tyd van verlies is dit veral moeilik om weerloos na te dink oor waar ons prioriteite lê, in wie ons vertrou en dat pns geroep is om ander te versorg/bemoedig. In hierdie teks word ons herinner dat die riglyne vir ‘n lewe wat getuig van die evangelie opgesom en uitdrukking kry in ons liefde vir God en ander mense. Dink rustig na oor hierdie volgende vrae:

  • Waarop sit jy jou hart?
  • Waar lê jou hoogste prioriteite en lojaliteite?
  • Wie roep jy aan in jou oomblikke van nood?
  • Op wie vertrou jy regtig?
  • Het jy God lief met jou hele hart, hele siel, al jou krag en hele verstand?
  • Het jy jou Naaste lief?
  • Het jy jouself lief?

Gebed
Mag die liefde van die Here Jesus ons na Hom toe trek;
Mag die krag van die Here Jesus ons sterk maak in sy diens;
Mag die vreugde van die Here Jesus ons vervul.
Mag die seën van die almagtige God, die Vader, Seun en Heilige Gees, tussen ons wees en vir altyd bly.

Amen.

Nog om na te kyk

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram