[rev_slider alias="olc2020"]

In die vroeë tagtigs het die woonbuurt in Pierre van Ryneveld baie vinnig begin groei en as gevolg daarvan het ons Geloofsfamilie in 1984 afgestig van NG Gemeente Lyttelton-Oos. Die eerste onsekere treë is gegee begin op die reis om ‘n nuwe gemeente te stig. Ds Gert Reyneke is beroep as die eerste leraar en die kerkgebou is in 1988 ingewy. Ongeveer 15 jaar later het die destydse leierspan van ons Geloofsfamilie besef dat die wêreld waarin hulle leef en bedien besig was om met groot spoed te verander. Onder leiding van Dr Anton Fick het die gemeenteleiers in die laat 90’s besef dat hulle opnuut sal moet kyk na die roeping en gestuurdheid van ons gemeente. As hulle steeds mense met die evangelie wou bereik sou aanpassings in die bediening gemaak moes word. Die gemeenteleiers het begin bid, nadink en navors en oor ‘n tydperk van 3-5 jaar het ons Geloofsfamilie ‘n gedaanteverwisseling ondergaan. PvR Gemeenskapskerk is gebore!

Behalwe vir die herontwikkeling van ons fasiliteite is daar verskeie ingrypende aanpassings gemaak in die manier waarop ons bedien. Die Kerkraad is dramaties verklein, die wyse waarop dankoffers gedoen word is verander, die erediens het die middelpunt van die gemeentelewe geword, ‘n ligte musiek aanbiddingstyl is gevestig en verskeie ander skuiwe wat deur die veranderende wêreld genoodsaak is. Die vernuwings is nie sonder konflik en harde werk deurgevoer nie, maar die deurlopende bewustheid van die Here Jesus se roeping het die gemeente gelei om deur te druk.

Nou,weer ongeveer 15 jaar later, is ons op die derde groot draaipunt in ons verhaal. As gemeenteleiers het ons stelselmatig bewus geword daarvan dat die wêreld waarin ons leef en werk, drasties verander. Die pas van verandering het net versnel oor die afgelope dekade en ‘n half en ons het bewus geword dat die Here Jesus ons opnuut roep vir ‘n volgende deel van ons reis.

 • Mense lees en leer al hoe minder,
 • Individualisme word al meer algemeen.
 • Ons leef in ‘n verbruikerskultuur wat die bevrediging van jou eie behoeftes voorop stel.
 • Verskillende kulture en tale deel meer gesamentlike ruimtes.
 • Die samestelling van ons gemeenskap het verander.
 • Om deel te wees van ‘n Geloofsfamilie is nie meer prioriteit nie.
 • Mense verbind hulself nie met vrymoedigheid aan enigiets nie.
 • Die Kerk speel ‘n al hoe kleiner rol in ‘n al hoe meer sekulêre samelewing.

Ons is oortuig dat dit weer tyd is vir herverstaan en vernuwing van ons roeping en gestuurdheid.

Die tyd het aangebreek vir PvR Geloofsfamilie, ‘n Gestuurde gemeente, om die lig te sien. Ons bevind onsself weereens met die uitdaging om die Here Jesus se roepstem opnuut te gehoorsaam en die eerste onsekere treë te gee op die nuwe pad waarheen Hy ons roep.

Welkom as deel van OLC2020!

God is lief vir Sy wêreld. God is veral lief vir die mense van Sy wêreld. God se hart is om Sy koninkryk te laat kom in ons wêreld. Dit is God se “sending” na die wêreld. Ons, die Kerk van Jesus Christus, is deel van God se beweging na Sy wêreld! God het gekies om ons Sy vennote in Sy beweging na die wêreld te maak. (Joh 20:21; Matt 28:18; Hand 1:8). Hierdie “doelbewuste beweging” of “gestuurdheid” is die rede vir die bestaan van die Kerk. As die Kerk dan bestaan ter wille van die wêreld en in alles wat Sy doen die liefde van die Here wil uitstraal, spreek dit vanself dat alles wat in en deur die Kerk gebeur gerig moet wees op diewêreld. Die Sending van God, het ‘n Kerk. Nie andersom nie.

Jesus roep ons om ‘n Gestuurde Kerk wees. Ons moet onsself so inrig dat alles wat in en deur ons Kerk gebeur, gerig moet wees daarop om God se beweging in en na die wêreld te steun en stukrag te gee.

OLC is die opsomming van ons roeping, ONTDEK en LEEF CHRISTUS. Dit is as’t ware ons DNA. Ingebed in die paar woorde lê ‘n hele wêreld van dissipelskap. Dit is die uitgesproke EEN DING waarom ons as Geloofsfamilie voortaan gaan bestaan. Ons wil Volgelinge van Jesus vorm. Dit is die EEN DING waarvoor die Here ons roep in Matteus 28:18-20 … “gaan dan heen en maak dissipels van al die mense.”

Ons het die afgelope drie jaar verbete gespook om OLC KOMPAS in die harte en lewens van ons mense te vestig, maar ons het algaande besef dat die manier waarop ons Geloofsfamilie funksioneer ons pogings saboteer. Dit het tyd geword om “huis skoon te maak” en nuut dink oor die manier waarop ons onsself organiseer. Elke enkele ding wat ons doen moet in lyn wees met die roeping van Jesus aan Sy kerk hier in Pierre van Ryneveld.

Dit is belangrik om te verstaan dat daar in enige Geloofsfamilie verskillende vlakke van toewyding bestaan.

 • Die grootste groep is die “Mens om Ons.” Mense wat geen verbintenis aan ons Geloofsfamilie, en dalk ook geen verbintenis aan die Here het nie. Hulle gaan hulle eie gang en het geen idee wat ons Geloofsfamilie bied of wat gebeur in ons saamwees nie.
 • ‘n Volgende vlak van toewyding is “besoekers.” So sal hierdie groep deelneem wanneer daar ‘n aktwiteit is wat hulle belangstelling prikkel, wat inhaak by iets wat in hulle lewe gebeur (soos Christelike feesdae ens.) of iets waarby hulle kan baat.
 • ‘n Verdere groep mense noem ons “Vriende.” Dis mense wat saamstap met die aktwiteite van die Geloofsfamilie, hoofsaaklik uit gewoonte, tradisie of verhoudings met ander in die Geloofsfamilie. Hulle is gemaklik daarmee dat ons “Jesus aan hulle doen, maar het nie ‘n persoonlike geloofslewe nie. Hulle “doen nog nie Jesus aan hulleself” nie.
 • ‘n Dieper verbintenisvlak is die van “volgeling.” Ons Geloofsfamilie bestaan om mekaar te begelei hierna. Dit is mense wat Jesus “aan hulleself doen.” Dis mense wat ‘n persoonlike geloofslewe het, kies om te groei in Jesus in bewustelik, daagliks, daarna strewe om Jesus te lewe.
 • Daar is mense wat een treë dieper gee. Dit is mense wat kies om nie net “Jesus aan hulleself te doen nie” maar om Hom ook “aan ander soos ons te doen.” Hulle kies om ander te dien en te begelei met hulle lewe. Ons noem hulle “Voorlopers.”
 • ‘n Laaste vlak van verbintenis is die van “Vennote.” Dit is mense wat geroep word om nie net Jesus aan “ander soos ons te doen” nie. Hulle gee die treë om Jesus te “doen aan ander ANDERS as ons.” Hierdie mense vat die hand van die Here Jesus en word deel van die beweging van die Here Jesus OOR MENSLIKE GRENSE heen. Hierdie mense kies vir die ongemak en uitdagings daarvan om Jesus te volg OOR GRENSE. Ons Geloofsfamilie bestaan om mense te begelei deur hierdie verskillende vlakke van toewyding om elkeen ‘n geleentheid te bied om sy/haar skeppingsdoel te kan uitleef. Die Here Jesus leer ons in Johannes 10:10 “ek het gekom sodat julle die lewe kan hê en dit in volheid.” Daardie woord “volheid” dui op …… en dis die uiteindelike gevolg van ‘n kompaslewe wat CHRISTUS ONTDEK EN LEEF … lewensvolheid!

Hoe lyk ‘n Geloofsfamilie wat mense op hierdie pad begelei?

Ons Geloofsfamiliewil mense deur VIER BEWEGINGS neem.

Die eerste beweging is NOOI. Hier nooi ons VREEMDES om VRIENDE te word.

 • Ons verseker dat “Mense om ons” bewus is van wie ons is
 • Ons wil sosialeruimtes skep waar ons mens kan ontmoet en innooi.
 • Ons wil gasvry en vriendelik wees in al ons byeenkomste.
 • Ons wil nuwe lidmate tuis laat voel.
 • Ons wil ons bestaande lidmate opnuut aktiveer om deel te wees en deel te neem.

Die tweede beweging is VORM. Hier vra ons VRIENDE om VOLGELINGE van Jesus te word.

 • Ons wil in ons eredienste geleenthede skep om as volgelinge gevorm te word.
 • Ons bied groepe waarin ons mekaar beter as volgelinge kan vorm
 • Vir die wat die behoefte het is daar dieper fokusgeleenthede vir groei.
 • Ons bied ook geleenthede om oor gemeenskapsgrense heen saam met ander kerkte wees.

Die derde beweging is SLYP. Hier wil VOLGELINGE begelei om VOORLOPERS te word.

 • Die lewe vra dat elkeen van ons in ‘n meer of mindere mate ander moet beinvloed. Om te verseker dat ons daardie treë kan gee. Ons lewenspotenisaal word gevange gehou deur ons vermoë om ander te bëinvloed. SLYP is die beweging waar ons mense in staat stel om hulle hoogste hoogtes te kan bereik.

Die vierdie beweging is LEEF. Hier daag ons VOLGELINGE en VOORLOPERS uit om VENNOTE te word in die koms van God se Koninkryk.

 • HART: Ons bied hulp en hoop aan stukkende mense
 • HUIS: Ons bied heling en groei aan sukkelende verhoudings.
 • DORP: Ons nooi elkeen om ons gemeenskap te dien met hul eie unieke gawes en talente.
 • WERK: Ons skep die geleentheid vir werkendes om hulle tyd en vaardigheid te deel met aspirant werkendes.
 • WÊRELD: Ons nooi mens om sorg te dra vir ons omgewing.

Ons Geloofsfamilie word dus ‘n GESTUURDE GEMEENTE wat mense as VENNOTE in God se nuwe wêreld ontplooi om ander te NOOI om geVORM en geSLYP te word om deel te word van God se groot BEWEGING na Sy wêreld.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram