Dinsdag 16 November

1 Samuel 2:1-10
En Hanna het gebid:
“Ek jubel in die Here,
ek is sterk in die Here.
Ek lag my vyande uit,
ek is bly oor die uitkoms wat U gegee het.
Daar is geen heilige soos die Here nie,
buiten U is daar nie een nie,
daar is geen rots soos ons God nie.
“Julle moenie in hoogmoed bly praat nie,
moenie aanmatigende dinge sê nie,
want die Here is ‘n God van diepe kennis,
dade word deur Hom getoets.
“Die boog van die magtiges is verbreek,
dié wat gestruikel het, het nuwe krag gekry.
Wie versadig was, moet hulle nou vir brood verhuur,
wie honger was, het oorgenoeg om te eet.
Die onvrugbare bring sewe in die wêreld,
die een met baie kinders kwyn weg.
“Die Here maak dood en Hy maak lewend,
Hy laat afdaal na die doderyk toe
en Hy laat daaruit opkom.
Die Here maak arm en Hy maak ryk,
Hy verneder, ook gee Hy aansien.
Hy laat die geringes uit die stof opstaan,
Hy hef die armes op van die ashoop af
om hulle by vername mense te laat sit;
Hy skenk hulle ‘n ereplek.
Aan die Here behoort die pilare van die aarde;
Hy het die aarde daarop gegrondves.
“Hy beskerm sy troue dienaars op hulle pad,
maar die goddeloses word stil gemaak in die duisternis van die graf.
‘n Mens oorwin nie deur eie krag nie!
Dié wat teen die Here in opstand kom, word vernietig,
van bo uit die hemel verbrysel Hy hulle.
Die Here spreek reg tot by die eindes van die aarde,
Hy verleen krag aan sy koning,
Hy gee sterkte aan sy gesalfde.”

Om oor te gesels of te dink:
Hanna het van blydskap en dankbaarheid oorgegaan in ‘n loflied. Sommige mense meen hierdie lied kon al bestaan het en die lied klink ook soortgelyk aan die loflied van Maria in Lukas. Beide die lofliedere sing van God se grootheid en ook geregtigheid.

Neem ‘n oomblik van stilte.

  • Vir watter geskenk, mooi toekoms of sekuriteit (gister se dagstukkie) sou jy ‘n loflied wou wing?
  • Hoe sou jou loflied klink?
  • Watter sake van geregtigheid sou jy vandag oor wou sing?

Gebed:
Here, hoor vandag my loflied. Ek dank U vir… en dit borrel letterlik in in my! Want ek is so bly. U maak my lewe vry. Ek bid ook vandag vir geregtigheid in… Here sien tog … raak.
Amen.

Nog om na te kyk

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram